Ωράριο: Δευ - Παρ 8.00 πμ - 15.00 μμ

Ανοιχτός πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης μόνο τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια υλικών σύνδεσης-τοποθέτησης μεταφορικών ταινιών και Η/Ζ, για το νέο αερολιμένα Πάρου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

      Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει ότι την 22-06-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΑ, (Β. Γεωργίου 1 Ελληνικό, τκ 16604), ανοιχτός πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης μόνο την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια υλικών σύνδεσης-τοποθέτησης μεταφορικών ταινιών και Η/Ζ, για το νέο αερολιμένα Πάρου.

 

  Προϋπολογισμός: 35.472,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) και νομίμων κρατήσεων.

Η δαπάνη επιβαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων / Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ειδικός φορέας 39/120 και ΚΑΕ 1699 οικονομικού έτους 2016.

– Γλώσσα : Ελληνική

– Εγγυήσεις : Δεν απαιτούνται

  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που είναι εγκατεστημένα ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους-μέλους της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ν. 2513/97-ΦΕΚ Α/139), ή κράτους που έχει συνάψει συμφωνίες με τα κράτη της Ε.Ε.. Θα πρέπει δε απαραιτήτως να πληρούν και να συμμορφώνονται με τους όρους της διακήρυξης και των συνημμένων σε αυτή παραρτημάτων.

 

       Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (ΥΠΑ), στις διευθύνσειςwww.ypa.grήwww.hcaa.gr, στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ», ενώ αναρτάται και στο διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ httpς://diavgeia.gov.gr (ΑΔΑ: 7θωζ4653οξ-βξβ) και του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. www.eprocurement.gov.gr. (ΑΔΑΜ: 16PROC004580686).  

                Στην ιστοσελίδα της ΥΠΑ θα δημοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις που θα αφορούν τη διακήρυξη και το διαγωνισμό, μέχρι και μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

 

            Οι σφραγισμένες προσφορές θα κατατεθούν στην Κεντρική Γραμματεία της ΥΠΑ (Β. Γεωργίου 1 Ελληνικό, τκ 16604), έως την 21-06-2016 και ώρα 14:00

 

            Πληροφορίες θα δίνονται από την δ/νση Οικονομικού και Εφοδιασμού τμήμα Προμηθειών Βασ. Γεωργίου 1 Ελληνικό (κτίριο ΙΙΙ) καθημερινά και ώρα 09:00-14:00 τηλ.2108916160/6201/6318.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης θα πρέπει να απευθύνονται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή, Κεντρική Υπηρεσία της ΥΠΑ, Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης, Δ/νση Οικονομικού – Εφοδιασμού (Δ11), Τμήμα Υλικού Συντήρησης & Βασικού Εξοπλισμού (Δ11/ΣΤ), μέχρι και μία 1 εργάσιμη ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 

 

Ε.Υ.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Ιωάννα Λέκκα

 

Πηγή: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ( Δ11)

Προηγούμενο Διενέργεια διαγωνισμού 04/2016 της Ι ΜΠ για την παροχή υπηρεσιών σίτισης στο ΤΟΣΚΕΔΜΕ Βέροιας από 27/6/2016 έως 26/7/2016.

Για την εξυπηρέτηση σας, καλέστε μας ή επισκεφθείτε μας

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Τ.Κ 30131, Αγρίνιο

Περιφερειακά Γραφεία

- Ι.Π. Μεσολογγίου -
Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή
- Ναύπακτος -
Αθηνών 26
- Αμφιλοχία -
Χαβίνη 120
- Βόνιτσα -
Μακαρίου Κύπρου
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Newsletter