Ωράριο: Δευ - Παρ 8.00 πμ - 15.00 μμ

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ (2/7–30/9/12)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ 

Τo Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνει στις επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί πριν την 04/04/2011 ότι οφείλουν να απογραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ., ως εξής :

  • Α.Ε. και Ε.Π.Ε. από 02/07/2012 έως 30/09/2012
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
Οι υπόχρεοι υποβάλλουν αίτηση-δήλωσης μέσω www.businessportal.gr ή https://www.businessregistry.gr

Η διαδικασία αυτο-απογραφής περιγράφεται αναλυτικά στην Κ1-1184/2012 εγκύκλιο της Γ.Γ. Εμπορίου, η οποία έχει ήδη αναρτηθεί. Στην ίδια εγκύκλιο στην Ενότητα Παραρτήματα προσδιορίζονται και τα έγγραφα που πρέπει να αναρτηθούν από τον υπόχρεο αυτό-απογραφής. Επίσης, στην εφαρμογή που θα χρησιμοποιούν οι υπόχρεοι περιλαμβάνονται και σχετικές οδηγίες για την συμπλήρωση των πεδίων.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία αυτο-απογραφής ολοκληρώνεται με την αποστολή (συστημένη επιστολή) ή την προσκόμιση στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας των πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, εντός πέντε (5) μηνών από την 02/07/2012.

Εάν επιλεγεί η ανωτέρω διαδικασία δεν καταβάλλεται τέλος απογραφής. Στη συνέχεια, σας ενημερώνουμε ότι, σε κάθε μελλοντική συναλλαγή με την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας (έκδοση πιστοποιητικών, καταχώρηση πράξεων), ο υπόχρεος θα πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Εάν δεν ακολουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία αυτο-απογραφής, ο υπόχρεος μπορεί να υποβάλει την αίτηση προσκομίζοντας και τα έγγραφα τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο και πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.

Συγκεκριμένα, για Α.Ε.:

1. Το Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας.

2. Πρακτικό της Γ.Σ. που αποφάσισε την κωδικοποίηση.

3. Πρακτικό της Γ.Σ. που εξέλεξε τα Μέλη του Ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Πρακτικό του Δ.Σ. για τη συγκρότησή του σε σώμα και για τον ορισμό νομίμων εκπροσώπων.

5 Πρακτικό του Δ.Σ. για ορισμό των νομίμων εκπροσώπων (εάν έγινε σε διαφορετική από την προηγούμενη συνεδρίαση).

6. Πρακτικό της τελευταίας Τακτικής Γ.Σ.

7. Πρακτικό συνεδριάσεων αρμοδίων οργάνων με την εκλογή ελεγκτών χρήσης 2011.

8. Τυχόν πρακτικό συνεδρίασης Γ.Σ. για τη λύση της εταιρείας.

9. Τυχόν δικαστική απόφαση ή κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι θεωρημένα από την αρμόδια για την τήρησή τους αρχή (Περιφερειακές Ενότητες ).

Τέλος, σημειώνεται ότι εάν οι υπόχρεοι δεν επιλέξουν την διαδικασία ηλεκτρονικής αυτο-απογραφής θα καταβάλλουν τέλος 10€ για κάθε καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. (π.χ. καταστατικό, πρακτικό Γ.Σ. κ.λπ.). Επίσης, θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές τους προς το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ή να έχουν προβεί σε διακανονισμό με καταβολή μίας τουλάχιστον δόσης.

Προηγούμενο Ματαιώσεις.

Για την εξυπηρέτηση σας, καλέστε μας ή επισκεφθείτε μας

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Τ.Κ 30131, Αγρίνιο

Περιφερειακά Γραφεία

- Ι.Π. Μεσολογγίου -
Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή
- Ναύπακτος -
Αθηνών 26
- Αμφιλοχία -
Χαβίνη 120
- Βόνιτσα -
Μακαρίου Κύπρου
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Newsletter