Ωράριο: Δευ - Παρ 8.00 πμ - 15.00 μμ

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΟΕ-ΕΕ (23/7-11/10/12)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΟΕ-ΕΕ

Τo Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνει στις επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί πριν την 04/04/2011 ότι οφείλουν να απογραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ., ως εξής :

  • Ο.Ε. και Ε.Ε. από 23/07/2012 έως 11/10/2012
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
Οι υπόχρεοι υποβάλλουν αίτηση-δήλωσης μέσω www.businessportal.gr ή https://www.businessregistry.gr/.

Η διαδικασία αυτο-απογραφής περιγράφεται αναλυτικά στην Κ1-1184/2012 εγκύκλιο της Γ.Γ. Εμπορίου, η οποία έχει ήδη αναρτηθεί. Στην ίδια εγκύκλιο στην Ενότητα Παραρτήματα προσδιορίζονται και τα έγγραφα που πρέπει να αναρτηθούν από τον υπόχρεο αυτο-απογραφής. Επίσης, στην εφαρμογή που θα χρησιμοποιούν οι υπόχρεοι περιλαμβάνονται και σχετικές οδηγίες για την συμπλήρωση των πεδίων.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία αυτο-απογραφής ολοκληρώνεται με την αποστολή (συστημένη επιστολή) ή την προσκόμιση στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας των πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, εντός πέντε (5) μηνών από την 02/07/2012.

Εάν επιλεγεί η ανωτέρω διαδικασία δεν καταβάλλεται τέλος απογραφής. Στη συνέχεια, σας ενημερώνουμε ότι, σε κάθε μελλοντική συναλλαγή με την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας (έκδοση πιστοποιητικών, καταχώρηση πράξεων), ο υπόχρεος θα πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Εάν δεν ακολουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία αυτο-απογραφής, ο υπόχρεος μπορεί να υποβάλλει την αίτηση προσκομίζοντας και τα έγγραφα τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο και πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.

Για Ο.Ε. / Ε.Ε.

1. Το ισχύον καταστατικό της ΟΕ/ΕΕ,όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο ή (αν αυτό δεν έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο):

    1.1. Tο αρχικό καταστατικό και                    

    1.2. Όλες τις τροποποιήσεις του

2. Τυχόν διαλυτικό ή καταγγελία για τη λύση της.

3. Τυχόν δικαστική απόφαση ή κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι θεωρημένα από την αρμόδια για την τήρησή τους αρχή (Πρωτοδικείο).

Τέλος, σημειώνεται ότι εάν οι υπόχρεοι δεν επιλέξουν την διαδικασία ηλεκτρονικής αυτο-απογραφής θα καταβάλλουν τέλος 10€ για κάθε καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. (π.χ. καταστατικό, τροποποιητικό κ.λπ.). Επίσης, θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές τους προς το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ή να έχουν προβεί σε διακανονισμό με καταβολή μίας τουλάχιστον δόσης.

Προηγούμενο Ματαιώσεις.

Για την εξυπηρέτηση σας, καλέστε μας ή επισκεφθείτε μας

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Τ.Κ 30131, Αγρίνιο

Περιφερειακά Γραφεία

- Ι.Π. Μεσολογγίου -
Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή
- Ναύπακτος -
Αθηνών 26
- Αμφιλοχία -
Χαβίνη 120
- Βόνιτσα -
Μακαρίου Κύπρου
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Newsletter