Ωράριο: Δευ - Παρ 8.00 πμ - 15.00 μμ

Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού 11334/2019 του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας για την προμήθεια ορθοπεδικών υλικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                    
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                                                      
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Αγρίνιο   29/08/2019

Αρ.  πρωτ.11334

ΘΕΜΑ: Περίληψη  Διακήρυξης  αριθ.11334/2019          

Το Γ.Ν.Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική μονάδα Αγρινίου, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίωνμε συστημικό αριθμό 63968/2019, σύμφωνα  με την απόφαση: 1.Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων». (Ε.Σ.Η.Δ.ΗΣ)»
Αντικείμενο της διακήρυξης είναι, η προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ CPV 33141700-7 για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Νοσηλευτική μονάδα Αγρινίου) με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής  άποψης προσφοράς μόνο βάσει τιμής, η οποία θα καλύψει τις ανάγκες του Γ.Ν.Αιτ/νίας, για ένα (1) έτος με αποκλειστικό δικαίωμα του νοσοκομείου για άσκηση ετήσιας παράτασης (προαίρεση).  
Η διαδικασία θα δημοσιευθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 04-09-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η  20-09-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  03-10-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 09-10-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤ.ΤΣΩΛΗΣ

Πηγή: Γ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 27703/17-7-2019 ΚΑΙ 27619/17-7-2019 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Για την εξυπηρέτηση σας, καλέστε μας ή επισκεφθείτε μας

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Τ.Κ 30131, Αγρίνιο

Περιφερειακά Γραφεία

- Ι.Π. Μεσολογγίου -
Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή
- Ναύπακτος -
Αθηνών 26
- Αμφιλοχία -
Χαβίνη 120
- Βόνιτσα -
Μακαρίου Κύπρου
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Newsletter