EPIMELITIRIO 1502X1121 1
Ωράριο: Δευ - Παρ 8.00 πμ - 15.00 μμ
Επιμελητηριο Αιτωλοακαρνανίας

Εκδόθηκε η ΚΥΑ για το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»

Εκδόθηκε η ΚΥΑ για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» και εντός των επόμενων ημερών θα βγουν οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων. Σκοπός του Προγράμματος είναι η αύξηση του διαθέσιμου κτιριακού αποθέματος προς εκμίσθωση και κατ’ επέκταση της προσφοράς κατοικίας, μέσω της επανάχρησης κενών κατοικιών, που χρήζουν επισκευής ή ανακαίνισης. Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η επιδότηση της ανακαίνισης και επισκευής κενών ακινήτων, η ιδιοκτησία των οποίων ανήκει σε ιδιώτες, ώστε να καθίστανται κατάλληλα για εκμίσθωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 5006/2022. Η επιδότηση ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) των πραγματοποιηθεισών δαπανών, οι οποίες μπορούν να ανέρχονται μέχρι του ύψους των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και περιλαμβάνουν τόσο τα απαιτούμενα υλικά όσο και τις εργασίες.

Διαδικασία Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων, κύριοι ή επικαρπωτές, που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα εντός του χρονικού διαστήματος υποβολής αιτήσεων.

Με την αίτηση συμμετοχής, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των βασικών όρων του Προγράμματος και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται και περιλαμβάνονται σε αυτή είναι αληθή. Η τυχόν ανακρίβεια ή αναλήθεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία, καθώς και τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Με την αίτηση ο αιτών εξουσιοδοτεί τη Δ.ΥΠ.Α. για την περαιτέρω επεξεργασία και επαλήθευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ακόμη και των ευαίσθητων, που περιέχονται σε αυτή με σκοπό τη διαπίστωση της επιλεξιμότητάς του για το Πρόγραμμα, τον έλεγχο των πληρωμών επιλέξιμων δαπανών και την καταβολή της επιδότησης, υπό τον όρο της έγκρισής της. Ο αιτών συναινεί ρητά στην αποστολή των κινήσεων/συναλλαγών του από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμής (Π.Υ.Π.) στη Δ.ΥΠ.Α., σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7, τις οποίες πραγματοποιεί με τις κάρτες πληρωμών του στους Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant Category Codes (MCCs)) που σχετίζονται με το Πρόγραμμα και ανεξαρτήτως εάν απενταχθεί από το πρόγραμμα πριν την ολοκλήρωσή του για οποιονδήποτε λόγο.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένα (1) ακίνητό του με χρήση κατοικίας. Δεν είναι επιτρεπτή η υποβολή περισσότερων της μίας (1) αιτήσεων για το ίδιο ακίνητο, είτε από τον ίδιο είτε από έτερο (συγκύριο ή συνεπικαρπωτή) ενδιαφερόμενο δικαιούχο.

Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται σε ειδική εφαρμογή του Προγράμματος, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

Για την είσοδό του απαιτείται η αυθεντικοποίησή του με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Κατά την είσοδο στην εφαρμογή, και πριν την υποβολή της αίτησης, αντλείται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του ενδιαφερόμενου. Όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα μέσω διαλειτουργικότητας από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων των φορέων του Δημοσίου Τομέα του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης.

Ο αιτών επιλέγει τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.) του ακινήτου για το οποίο αιτείται την ένταξη στο Πρόγραμμα, και συμπληρώνει το προϋπολογιζόμενο ύψος της συνολικής δαπάνης ανακαίνισης.

Περισσότεροι του ενός Α.Τ.Α.Κ. συμπληρώνονται στην περίπτωση που αυτοί αφορούν αποκλειστικά στο επιλεχθέν ακίνητο. Εάν δεν εμφανίζεται προσυμπληρωμένο οποιοδήποτε υποχρεωτικό πεδίο της αίτησης που αφορά στο επιλεχθέν ακίνητο (όπως ο Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος), ο αιτών οφείλει να διορθώσει την έλλειψη στην Αρχή που υπέβαλε τη δήλωση ακινήτου και στη συνέχεια να εισέλθει εκ νέου στην ειδική εφαρμογή του Προγράμματος.

Επιπροσθέτως, καταχωρίζει στα εμφανιζόμενα στο σύστημα πεδία στοιχεία επικοινωνίας του, και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, καθώς και έναν ενεργό αριθμό λογαριασμού πληρωμών (IBAN) παρόχου υπηρεσιών πληρωμής (Π.Υ.Π.) που λειτουργεί στην Ελλάδα, του οποίου ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της.

Κατά την υποβολή της αίτησης, ο αιτών δηλώνει υπευθύνως ότι το ακίνητο προς ένταξη έχει χρήση κατοικίας, είναι νομίμως υφιστάμενο, δεν έχει κριθεί κατεδαφι-στέο και ευρίσκεται εντός οικιστικής περιοχής, ήτοι εντός γενικού πολεοδομικού σχεδίου ή εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού ή εντός ζώνης οικισμού όπου υφίστανται ειδικοί όροι δόμησης. Σε περίπτωση που ο αιτών καταχωρίζει περισσότερους του ενός Α.Τ.Α.Κ., δηλώνει επίσης ότι αυτοί αφορούν αποκλειστικά το ακίνητο, για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα. Για τη νομιμότητα του ακινήτου, ο αιτών προσκομίζει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, εφόσον του ζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός (1) κυρίων ή επικαρπωτών επί του ακινήτου, την αίτηση του παρόντος μπορεί να υποβάλει μόνον ο ένας εξ αυτών, με την προϋπόθεση της συγκατάθεσης των υπολοίπων συγκυρίων/συνεπικαρπωτών του ακινήτου για το οποίο αυτή υποβάλλεται. Σε αυτήν την περίπτωση, κατά την υποβολή της αίτησης της παρ. 2, δηλώνεται υπευθύνως ότι ο αιτών έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση των υπολοίπων συγκυρίων/συνεπικαρπωτών. Η συναίνεση των υπολοίπων συγκυρίων ή συνεπικαρπωτών παρέχεται γραπτώς, με υπεύθυνη δήλωσή τους, η οποία προσκομίζεται από τον αιτούντα, μαζί με τα λοιπά αποδεικτικά νομιμοποιητικά έγγραφα της παρ. 6.

πηγή: EBEA

Προηγούμενο Η αγορά τροφίμων και ποτών της Ταϊβάν.

Για την εξυπηρέτηση σας, καλέστε μας ή επισκεφθείτε μας

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Τ.Κ 30131, Αγρίνιο

Περιφερειακά Γραφεία

- Ι.Π. Μεσολογγίου -
Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή,
T.K. 30200
- Ναύπακτος -
Αθηνών 26, Τ.Κ. 30300
- Αμφιλοχία -
Χαβίνη 120, Τ.Κ. 30500
- Βόνιτσα -
Μακαρίου Κύπρου,
Τ.Κ. 30002
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Newsletter

espa