Ωράριο: Δευ - Παρ 8.00 πμ - 15.00 μμ

Οργανικές Μονάδες

Διεύθυνση

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ:


Δρ. Κορίνα Διαμαντή
, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, μόνιμος υπάλληλος

τηλ.:26410 74511,

email: kdiamanti@epimetol.gr

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, ως Ν.Π.Δ.Δ., λειτουργεί σαν αυτοτελής, υποχρεωτική ένωση φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στην χωρική ενότητα του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Η οργάνωση και λειτουργία του διέπεται από την Επιμελητηριακή νομοθεσία (Ν. 4497/2017) και τον Οργανισμό του Επιμελητηρίου (Π.Δ.35/Ά/2005).

Οι υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης, η οποία συγκροτείται ως εξής:
α) Τμήμα Εμποροβιομηχανικών & Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων
β) Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό
γ) Τμήμα Μητρώου-Πληροφορικής & Μηχανογραφικών Εφαρμογών

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται σε όλα τα θέματα τα οποία κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως ακολούθως:

Τμήμα Εμποροβιομηχανικών & Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ:

Ρόμπολας Γεώργιος, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, μόνιμος υπάλληλος,
τηλ.:26410 74531,
email: grombol@epimetol.gr.

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ:

Το τμήμα συνδράμουν εξωτερικοί συνεργάτες στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων έργων που υλοποιεί το Επιμελητήριο.

 

Το Τμήμα Εμποροβιομηχανικών Θεμάτων, έχει τις εξής αρμοδιότητες:
– την μελέτη κάθε θέματος που αφορά την βιομηχανία, το εμπόριο, την βιοτεχνία και τα επαγγέλματα για την ενάσκηση του γνωμοδοτικού έργου του Επιμελητηρίου
– την παρακολούθηση κάθε θέματος που αναφέρεται στο εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο της χώρας, καθώς και στην βιομηχανία της Περιφέρειας του Επιμελητηρίου, την ενημέρωση των ενδιαφερομένων μελών επί των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων και την εισήγηση στις αρμόδιες αρχές για τα παραπάνω θέματα
– την στατιστική παρακολούθηση της εμπορικής και βιομηχανικής κίνησης, την συγκέντρωση και μελέτη όλων των στατιστικών στοιχείων των εκδιδομένων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και την δημοσίευση των στοιχείων αυτών και των πορισμάτων των μελετών στο μηνιαίο δελτίο του Επιμελητηρίου
– την έρευνα της αγοράς και τη μελέτη των προβλημάτων που ανακύπτουν από το εμπόριο και την βιομηχανία
– την μελέτη και αντιμετώπιση καθώς και την παρακολούθηση κάθε θέματος που αφορά τα επαγγέλματα και τις βιοτεχνίας της Περιφέρειας Επιμελητηρίου και την εφαρμογή των εκάστοτε σχετικών διατάξεων νόμων και κανονιστικών πράξεων
– την καταγραφή των ενεργειών επί της πορείας και της δραστηριότητας του Επιμελητηρίου, ως συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού οργάνου της πολιτείας και ως φορέας ανάπτυξης και προαγωγής των επαγγελμάτων, καθώς και της Βιοτεχνίας, του Εμπορίου και της Βιομηχανίας
– την ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου για την δυνατότητα πρόσβασής τους σε πηγές πληροφόρησης που αναφέρονται σε Εθνικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα
– την εισήγηση σε σχέδια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και αποφάσεων που αφορούν τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία, το εμπόριο και τα επαγγέλματα
– την μελέτη και την πρόταση μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών μέσα από το Επιμελητήριο για την αύξηση της παραγωγικότητας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων
– την επιμέλεια της προπαρασκευής για την συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και σε εμπορικές αποστολές
– την οργάνωση σεμιναρίων διαλέξεων και προγραμμάτων εκπαίδευσης επιχειρηματικών στελεχών για την ενημέρωσή τους σε επίκαιρα θέματα, την εφαρμογή και διάδοση των σύγχρονων μεθόδων έρευνας αγοράς, κόστους, διαφήμισης, τυποποίησης και διάθεσης προϊόντων, αύξησης της παραγωγικότητας και γενικά της οργάνωσης των επιχειρήσεων με σύγχρονες μεθόδους λειτουργίας
– την οργάνωση εκθεσιακών εκδηλώσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες
– την καταγραφή των εμπορικών συνηθειών και εμπορικών εθίμων
– την τήρηση ευρετηρίων των εκάστοτε υφιστάμενων σωματείων, ενώσεων, ομοσπονδιών, συνεταιρισμών κλπ
– την σύνταξη άρθρων σχετικών με το αντικείμενο και τα μέλη του, για τον εμπλουτισμό της έκδοσης του ενημερωτικού δελτίου του Επιμελητηρίου.
– Όλες τις δραστηριότητες για την υλοποίηση έργων από το Επιμελητήριο όπως αυτές διεξοδικά περιγράφονται στην διαδικασία Τ.Δ.-007 Διαχείρισης Έργων.

Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ:

Αγγέλης Γεώργιος, Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού, μόνιμος υπάλληλος,
τηλ.:26410 74521,
e-mail: gagelis@epimetol.gr

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ:

 1. Προβίδα Βιργινία, Δ.Ε Διοικητικών Γραμματέων, μόνιμος υπάλληλος,
  τηλ.: 26410 74524 ,
  e-mail: vprovida@epimetol.gr
 2. Kωσταρέλου Γεωργία, Υ.Ε Επιμελητών, μόνιμος υπάλληλος,
  τηλ.: 26410 74501 ,
  e-mail: gkostarelou@epimetol.gr

 

Το Τμήμα Οικονομικού – Διοικητικού του Οργανισμού, έχει τις εξής αρμοδιότητες:

– τον χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Οργανισμού
– την επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού του Οργανισμού
– την μέριμνα για την διακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού
– την μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού στο εσωτερικό και το εξωτερικό στο πλαίσιο της ισχύουσας κάθε φορά κείμενης νομοθεσίας
– την διακίνηση της αλληλογραφίας, την δακτυλογράφηση κειμένων, την αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων, την διεκπεραίωση και τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων
– την μέριμνα για την οργάνωση και διατήρηση του Γενικού και των Θεματικών Αρχείων του Επιμελητηρίου
– την βεβαίωση με το γνήσιο της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών, της ακρίβειας των αντιγράφων ή φωτογραφιών ή φωτοτυπιών εγγράφων ή δικαιολογητικών, ύστερα από αντιπαραβολή τους με το επιδεικνυόμενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο
– την μέριμνα για την παραλαβή από το Εθνικό Τυπογραφείο των ΦΕΚ ή άλλων εντύπων, την βιβλιοδέτηση και αρχειοθέτησή τους
– την μέριμνα για την φύλαξη και τον καθαρισμό της υπηρεσίας
– την μέριμνα για την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, των τηλετύπων και των λοιπών μέσων επικοινωνίας
– την τήρηση πρακτικών της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου
– την κατάρτιση και τροποποίηση του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου και την παρακολούθηση της εκτέλεσής του
– την σύνταξη σχεδίου Οικονομικού απολογισμού
– την διαχείριση κάθε δαπάνης καθώς και την εκκαθάριση αποδοχών και αποζημιώσεων του προσωπικού
– την μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου για τον Οργανισμό
– την μέριμνα για την προμήθεια κάθε μηχανήματος, υλικού εφοδίου και κάθε περιουσιακού στοιχείου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την σχετική Διαδικασία ΤΔ – 005
– την μέριμνα για την εκτέλεση εργασιών (τυπογραφικών, επισκευής και συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων)
– την μέριμνα για την εκποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου
– την μέριμνα για την στέγαση του Οργανισμού
– την μέριμνα για την διαχείριση υλικού του Οργανισμού και την τήρηση του σχετικού βιβλίου απογραφής περιουσιακών στοιχείων.
– Όλες τις δραστηριότητες για την υλοποίηση έργων από το Επιμελητήριο όπως αυτές διεξοδικά περιγράφονται στην διαδικασία Τ.Δ.-007 Διαχείρισης Έργων.

Τμήμα Μητρώου-Πληροφορικής & Μηχανογραφικών Εφαρμογών

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH:

Κατσαρού Αγνή, Π.Ε Διοικητικού – Οικονομικού, μόνιμος υπάλληλος,
τηλ.:26410 74557,
e-mail: akatsarou@epimetol.gr

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ:

 1. Καρατάσος Θεόδωρος, Π.Ε Διοικητικού – Οικονομικού, μόνιμος υπάλληλος
  τηλ. 26410 74553,
  e-mail: tkaratasos@epimetol.gr
 2. Υφαντής Βασίλειος, Τ.Ε Πληροφορικής, μόνιμος υπάλληλος
  τηλ. 26410 74542
  e-mail: v.ifadis@epimetol.gr
 3. Φυσσέα Νικολέτα, Π.Ε Διοικητικού – Οικονομικού, Ι.Δ.Α.Χ.
  τηλ. 26410 74556,
  email: nfissea@epimetol.gr
 4. Στεφανάτου Όλγα, ΠΕ Διοικητικού, Ι.Δ.Α.Χ.
  Τηλ. 26310 30040
  Email: ostefanatou@epimetol.gr
 5. Αγγελή Ιωάννα, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, Ι.Δ.Α.Χ.
  Τηλ. 26340 26862
  E-mail: iageli@epimetol.gr
 6. Κατσούδα Ευσταθία, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, Ι.Δ.Α.Χ.
  Τηλ. 26420 29075
  Email: ekatsouda@epimetol.gr
 7. Ντόβα Μαρία, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, Ι.Δ.Α.Χ.
  Τηλ. 26430 22836
  Email: mdova@epimetol.gr
 8. Κακαβιά Μαρία, έμμισθη Δικηγόρος στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
  Τηλ. 26410 74551
  Email: mkakavia@epimetol.gr

Το Τμήμα Μητρώου και Πληροφορικής, έχει τις εξής αρμοδιότητες:
– την τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου [ΓΕΜΗ] των Επιχειρήσεων της χωρικής ενότητας του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας καθώς και της Υπηρεσίας Μιας Στάσης
– την τήρηση των μητρώων των μελών του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, την συνεχή ενημέρωση αυτού και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών προς τα μέλη του Επιμελητηρίου, όταν αυτά το απαιτήσουν για χρήση τους σε διάφορες δραστηριότητες
– τον έλεγχο και την πιστοποίηση του δικαιώματος χρήσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από τις νεοϊδρυόμενες ή μετατρεπόμενες επιχειρήσεις της αρμοδιότητας του Επιμελητηρίου
– την τήρηση ειδικού μητρώου διακριτικών τίτλων των επιχειρήσεων – μελών του Επιμελητηρίου
– την σύνταξη των εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη της Διοίκησης του Επιμελητηρίου και κάθε σχετική εργασία με τις εκλογές
– την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την εγγραφή ασφαλιστικών συμβούλων, ασφαλιστικών πρακτόρων, μεσιτών ασφαλίσεων και συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων και την τήρηση του ειδικού μητρώου αυτών
– την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την εγγραφή Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων και την τήρηση του ειδικού μητρώου αυτών
– την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την εγγραφή των επιχειρήσεων στο σχετικό ειδικό μητρώο εξαγωγέων
– την έκδοση πιστοποιητικών προελεύσεως και βεβαιώσεως τιμών
– την διενέργεια διαιτησιών, πραγματογνωμοσυνών, δειγματοληψιών, την επίλυση εμπορικών διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων μελών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
– την θεώρηση του ομοίου και γνησίου υπογραφής των μελών του Επιμελητηρίου και την βεβαίωση της ακρίβειας των φωτοτυπιών εγγράφων κατατιθεμένων στο Τμήμα
– την συλλογή στοιχείων, νόμων, κανονισμών, διατάξεων, δικαστικών αποφάσεων, ερμηνευτικών εγκυκλίων κ.α. για την ταξινόμηση των εμπορικών δραστηριοτήτων των μελών του Επιμελητηρίου και την κατάταξη αυτών στα Τμήματα
– την στατιστική παρακολούθηση των δεδομένων μητρώου και την έκδοση των σχετικών στατιστικών δελτίων
– την πλήρη κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών όλων των τμημάτων του Οργανισμού
– την δόμηση, συντήρηση και ανανέωση της ιστοσελίδας του Επιμελητηρίου στο διαδίκτυο
– την συντήρηση και λειτουργία του κόμβου του Επιμελητηρίου στο διαδίκτυο
– την διαχείριση και τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του εξοπλισμού (hardware) και του λογισμικού (software) και την συντήρηση αυτών για τον Οργανισμό
– την τεχνική υποστήριξη και την ασφάλεια του υλικού του εξοπλισμού και του λογισμικού
– κάθε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται με την αναγκαία μηχανογραφική υποστήριξη του Οργανισμού.
– όλες τις δραστηριότητες για την υλοποίηση έργων από το Επιμελητήριο όπως αυτές διεξοδικά περιγράφονται στην διαδικασία Τ.Δ.-007 Διαχείρισης Έργων.

Για την εξυπηρέτηση σας, καλέστε μας ή επισκεφθείτε μας

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Τ.Κ 30131, Αγρίνιο

Περιφερειακά Γραφεία

- Ι.Π. Μεσολογγίου -
Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή,
T.K. 30200
- Ναύπακτος -
Αθηνών 26, Τ.Κ. 30300
- Αμφιλοχία -
Χαβίνη 120, Τ.Κ. 30500
- Βόνιτσα -
Μακαρίου Κύπρου,
Τ.Κ. 30002
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Newsletter