Ωράριο: Δευ - Παρ 8.00 πμ - 15.00 μμ

Περίληψη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάληψη παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου: «MedDiet: Mediterranean Diet and Enhancement of Traditional Foodstuff», Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας MED ENPI CBC

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάληψη παροχής  υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης  του έργου : «MedDiet: Mediterranean Diet and Enhancement of Traditional Foodstuff», Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας MED ENPI CBC

Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας προκηρύσσει Δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνικό-οικονομική άποψη προσφορά για την ανάθεση του έργου: ‘'Διοργάνωση πιλοτικών εκπαιδευτικών δράσεων για μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Μεσσηνίας'' στο πλαίσιο της Δράσης 4.2. του έργου «MedDiet: Mediterranean Diet and Enhancement of Traditional Foodstuff (Μεσογειακή Διατροφή και Προώθηση των Παραδοσιακών Προϊόντων)» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ENPI CBC MED. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 90% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά  10% από Εθνική Συμμετοχή.

Ο συνολικός ανώτατος προϋπολογισμός του έργου του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλοι οι φόροι, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, έξοδα ταξιδιού και λοιπές δαπάνες που θα χρειαστεί να πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Προσφορές που αφορούν σε τμήμα του έργου δε γίνονται δεκτές.

Η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών  ως τις 31.06.2014.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, επαγγελματίες του κλάδου που πληρούν συνολικά τις ελάχιστες απαιτήσεις.

Λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή σε οποιαδήποτε δικαιούχο χώρα του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA) [15] ή οποιοδήποτε κράτος μέλος του ΕΟΧ, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1638/2006.

Περίληψή της προκήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας www.messinianchamber.gr, στην ιστοσελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, στο τεύχος Δ.Δ.Σ., στον εθνικό και τοπικό τύπο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 14.00 μμ.

Τόπος υποβολής προσφορών, πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται εργάσιμες μέρες και ώρες 9 π.μ. έως 15.00 μ.μ. από το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, γραφείο Διευθυντή, κα. Προκοπέα Σωτηρία, τηλ.27210 62200, φαξ 27210 62229,  s.prokopea@messinianchamber.gr.

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Μανιάτης Δημήτριος

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 9/10/2012 ΜΕΧΡΙ 23/10/2012

Για την εξυπηρέτηση σας, καλέστε μας ή επισκεφθείτε μας

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Τ.Κ 30131, Αγρίνιο

Περιφερειακά Γραφεία

- Ι.Π. Μεσολογγίου -
Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή
- Ναύπακτος -
Αθηνών 26
- Αμφιλοχία -
Χαβίνη 120
- Βόνιτσα -
Μακαρίου Κύπρου
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Newsletter