Ωράριο: Δευ - Παρ 8.00 πμ - 15.00 μμ

Περίληψη Διακήρυξης αριθ. 9903/2017 του Γ.Ν. Αιτ/νιας (Ν.Μ. Αγρινίου) “Υπηρεσίες Πλυσίματος και Στεγνού Καθαρισμού CPV 98310000-9”

                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                      
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                      
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                        
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 ΘΕΜΑ:    Περίληψη  Διακήρυξης  αριθ. 9903/2017            

  Το Γ.Ν. Αιτ/νίας (Ν.Μ.Αγρινίου) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων σύμφωνα  με,
Τις αποφάσεις:
1.  Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων». (Ε.Σ.Η.Δ.ΗΣ)»
2.   Η αριθμ. 21/10-11-2015 θέμα 22ο απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε το ΠΠΥΥ 2015 από το Νοσοκομείο.
3. Το  υπ’αρ.4708/16-9-2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την έγκριση του ΠΠΥΥ 2015 και ακολούθως τα υπ.αριθμ.4972/05-10-2016,4963/05-10-2016 και 4747/20-9-2016 με τα οποία μας ενημερώνουν να διενεργούμε τις προμήθειες από τα ισχύοντα ΠΠΥΥ έως τον καθορισμό σύμφωνα με το Ν.4412/2016 φορέων διενέργειας για τη διενέργεια διαγωνισμών σε επίπεδο κεντρικής δραστηριότητας αγοράς (ΚΑΑ).

    Αντικείμενο της σύμβασης  είναι οι Υπηρεσίες Πλυσίματος και Στεγνού Καθαρισμού CPV 98310000-9  για το Γ.Ν. Αιτ/νίας-Ν.Μ.Αγρινίου με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής  άποψης  προσφορά. Το εκτιμώμενο ποσό της υπό προμήθειας υπηρεσίας ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 213.261,60€ χωρίς ΦΠΑ και 264,444,38€ συμπ. Φ.Π.Α. 24% , τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες του Γ.Ν.Αιτ/νίας Ν.Μ.Αγρινίου για ένα (1) έτος, [με αποκλειστικό δικαίωμα του νοσοκομείου για άσκηση ετήσιας παράτασης (προαίρεση)], όποιο εκ των δύο ορίων – ποσό ή χρόνος επέλθει πρώτο. Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνεται και ο Π/Υ για την ετήσια παράταση, εφόσον αυτή ασκηθεί. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. με συστημικό αριθμό ανάρτησης α) 42722
 
Ημερομηνία ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ: 21-7-2017
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 17-8-2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 25-8-2017
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 1-9-2017 10:00π.μ


 Αγρίνιο,  18-7-2017

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-Ν.Μ.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΙΧΑΛΗΣ

 
 

Πηγή: Γ.Ν ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Προηγούμενο Νέες Υπηρεσίες: “Υπηρεσία Εύρεσης Επενδυτικών Προγραμμάτων & Υπηρεσία Ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) Εκπαίδευσης” των Επιμελητηρίων προς τα Μέλη τους.

Για την εξυπηρέτηση σας, καλέστε μας ή επισκεφθείτε μας

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Τ.Κ 30131, Αγρίνιο

Περιφερειακά Γραφεία

- Ι.Π. Μεσολογγίου -
Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή
- Ναύπακτος -
Αθηνών 26
- Αμφιλοχία -
Χαβίνη 120
- Βόνιτσα -
Μακαρίου Κύπρου
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Newsletter