Ωράριο: Δευ - Παρ 8.00 πμ - 15.00 μμ

Περίληψη διακήρυξης διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια χρωμάτων και συναφών υλικών φανοποιείου για οχήματα της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

            Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει ότι την 12-04-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΑ, (Β. Γεωργίου 1 Ελληνικό, τκ 16604), πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης μόνο την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια χρωμάτων και συναφών υλικών φανοποιείου για οχήματα της ΥΠΑ.

 

  Προϋπολογισμός: 12657,92 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) και νομίμων κρατήσεων.

 

Δαπάνη : Συλλογική Απόφαση (ΣΑΕ) «Ε077 ΤΡΟΠ.0» ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2014 (ΠΔΕ 2014) του έργου 2014ΣΕ077000000030 «Αναβάθμιση και βελτίωση λειτουργίας και ασφάλειας των υποδομών και εγκαταστάσεων των αεροδρομίων και συστημάτων αεροναυτιλίας της ΥΠΑ» (ΑΔΑ: 7ΙΚΦΦ-89Ξ).

 

– Γλώσσα : Ελληνική

– Εγγυήσεις : Δεν απαιτούνται

 

  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που είναι εγκατεστημένα ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους-μέλους της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ν. 2513/97-ΦΕΚ Α/139), ή κράτους που έχει συνάψει συμφωνίες με τα κράτη της Ε.Ε.. Θα πρέπει δε απαραιτήτως να πληρούν και να συμμορφώνονται με τους όρους της διακήρυξης και των συνημμένων σε αυτή παραρτημάτων.

 

       Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (ΥΠΑ), στις διευθύνσειςwww.ypa.grήwww.hcaa.gr, στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ», ενώ αναρτάται και στο διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ httpς://diavgeia.gov.gr (ΑΔΑ: 7ΑΙΘ465ΧΘΞ-Χ5Δ) και του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. www.eprocurement.gov.gr. (ΑΔΑΜ: 17PROC005963737).  

 

                Στην ιστοσελίδα της ΥΠΑ θα δημοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις που θα αφορούν τη διακήρυξη και το διαγωνισμό, μέχρι και μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

 

            Οι σφραγισμένες προσφορές θα κατατεθούν στην Κεντρική Γραμματεία της ΥΠΑ (Β. Γεωργίου 1 Ελληνικό, τκ 16604), έως την 11-04-2016 και ώρα 14:00

 

            Πληροφορίες θα δίνονται από την δ/νση Οικονομικού και Εφοδιασμού ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΤ) Βασ. Γεωργίου 1 Ελληνικό (κτίριο ΙΙΙ) καθημερινά και ώρα 09:00-14:00 τηλ.2108916160/6201/6318.

 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης θα πρέπει να απευθύνονται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή, Κεντρική Υπηρεσία της ΥΠΑ, Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης, Δ/νση Οικονομικού – Εφοδιασμού (Δ11), Τμήμα Υλικού Συντήρησης & Βασικού Εξοπλισμού (Δ11/ΣΤ), μέχρι και μία 1 εργάσιμη ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 

Ε.Υ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

σεραφειμ ζαρκαδασ

 

Πηγή: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Προηγούμενο Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών εξετάσεων για την κάλυψη αναγκών των ΠΕΔΥ Μονάδων Υγείας αρμοδιότητας τησ 4ης Υγειονομικής Περιφ. Μακεδονίας & Θράκης.

Για την εξυπηρέτηση σας, καλέστε μας ή επισκεφθείτε μας

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Τ.Κ 30131, Αγρίνιο

Περιφερειακά Γραφεία

- Ι.Π. Μεσολογγίου -
Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή
- Ναύπακτος -
Αθηνών 26
- Αμφιλοχία -
Χαβίνη 120
- Βόνιτσα -
Μακαρίου Κύπρου
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Newsletter