Ωράριο: Δευ - Παρ 8.00 πμ - 15.00 μμ

Προκήρυξη Νέου Προγράμματος “ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                                                                                         Αγρίνιο 20 Ιουλίου 2010

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την προκήρυξη του προγράμματος :

«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

            ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013) Ε.Π. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

            Το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας  και Ναυτιλίας – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας- καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

            Το Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες» εντάσσεται στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, και αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέα ή διαφοροποιημένα προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες καθώς και την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, και ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

            Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν από μια πρόταση:

  • Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του ορισμού των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ε.Ε., Παράρτημα ΙΙ Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος.
  • Νέες και υπό σύσταση (start -up) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του ορισμού των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ε.Ε., Παράρτημα ΙΙ Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος του τομέα της μεταποίησης ή άλλων τομέων που επιθυμούν να επεκταθούν σε μεταποιητικές δραστηριότητες σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους τομείς της μεταποίησης όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος και αποκλειστικά υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος.

            Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μεταποίηση Σε Νέες Συνθήκες» ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ (μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

«ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ» για το νομό Αιτωλοακαρνανίας

                     

Ιδία Συμμετοχή (τουλάχιστον)                                                      

25%

 

Δημόσια Χρηματοδότηση

45%

 

Εν δυνάμει Τραπεζική Συμμετοχή

Το υπολειπόμενο ποσοστό

           

            Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών.

 

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1

Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων

 

20%

2

Προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού και

λογισμικού

– Δαπάνες για ΑΠΕ μόνο για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις)

 

100%

15%

3

Αγορά τεχνογνωσίας

 

10%

4

Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου

προσωπικού- εργαζομένων σε μειονεκτική θέση

 

60,000€

5

Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση

υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων σε ΒΕ.ΠΕ.

 

10%

6

Άυλες δαπάνες (συνολικά)

– Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και

διοίκησης έργου

– Εκπόνηση μελετών και ερευνών

– Μελέτη και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης (Ποιότητας, δοκιμών κ.α.)

 

20%                                4.000€                            10.000€                               10.000€ έκαστη

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Προγράμματος.

            Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις  29-07-2010 μέχρι τις 30-09-2010 ώρα 14:00, μέσω των δικτυακών τόπων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΦΕΠΑΕ) και του ΥΠΟΙΑΝ  – http://www.ypoian.gr/, http://www.ggb.gr/, http://www.antagonistikotita.gr/, http://www.espa.gr/, www.ependyseis.gr/mis.

          Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με τo τηλέφωνo 26410 74600.

 

Κάντε κλικ στα παρακάτω συνημμένα αρχεία για να κατεβάσετε τα σχετικά έγγραφα.

Προηγούμενο ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010

Για την εξυπηρέτηση σας, καλέστε μας ή επισκεφθείτε μας

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Τ.Κ 30131, Αγρίνιο

Περιφερειακά Γραφεία

- Ι.Π. Μεσολογγίου -
Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή
- Ναύπακτος -
Αθηνών 26
- Αμφιλοχία -
Χαβίνη 120
- Βόνιτσα -
Μακαρίου Κύπρου
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Newsletter