Ωράριο: Δευ - Παρ 8.00 πμ - 15.00 μμ

Δικαιολογητικά Ανανέωσης Εγγραφής Ατομικής

Διαβάστε με προσοχή τα παρακάτω κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάντε λήψη τα κατάλληλα, προκειμένου να υποβάλλεται το Αίτημα σας.

 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

Για την ανανέωση εγγραφής ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ στο ειδικό μητρώο Ασφαλιστικών Πρακτόρων, υποβάλλονται στην υπηρεσία μας τα εξής έγγραφα:

 1. Αίτηση ανανέωσης εγγραφής Ασφαλιστικού Πράκτορα, με γνήσιο υπογραφής από gov.gr.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση Ασφαλιστικού Πράκτορα,  με γνήσιο υπογραφής από gov.gr.
 3. Για Έλληνες υπηκόους Αστυνομική Ταυτότητα.

Για υπηκόους κρατών μελών Ε.Ε – Διαβατήριο.

Για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε– Διαβατήριο & Άδεια παραμονής και εργασίας ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

 1. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ με ενεργό τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας Ασφαλιστικού Πράκτορα.
 2. Βεβαίωση ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης του, η οποία να καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εγγύηση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια, για ποσό τουλάχιστον 1.300.380,00 ευρώ ανά απαίτηση και τουλάχιστον 1.924.560,00 ευρώ συνολικά κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις, εκτός αν ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής, προσκομίσει βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επ’ ονόματι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την επαγγελματική αστική ευθύνη για τις ενέργειές του.
 3. Σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων.
 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

Για την ανανέωση εγγραφής ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ στο ειδικό μητρώο Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων, υποβάλλονται στην υπηρεσία μας τα εξής έγγραφα:

 1. Αίτηση ανανέωσης εγγραφής Συντονιστή Ασφαλιστικών Πρακτόρων, με γνήσιο υπογραφής από gov.gr.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση Συντονιστή Ασφαλιστικών Πρακτόρων, με γνήσιο υπογραφής από gov.gr.
 3. Για Έλληνες υπηκόους Αστυνομική Ταυτότητα.

Για υπηκόους κρατών μελών Ε.Ε – Διαβατήριο.

Για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε– Διαβατήριο & Άδεια παραμονής και εργασίας ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

 1. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ με ενεργό τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας Συντονιστή Ασφαλιστικών Πρακτόρων.
 2. Βεβαίωση ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης του, η οποία να καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εγγύηση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια, για ποσό τουλάχιστον 1.300.380,00 ευρώ ανά απαίτηση και τουλάχιστον 1.924.560,00 ευρώ συνολικά κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις, εκτός αν ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής, προσκομίσει βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επ’ ονόματι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την επαγγελματική αστική ευθύνη για τις ενέργειές του.
 3. Σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων.
 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΙΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Για την ανανέωση εγγραφής ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ στο ειδικό μητρώο Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων υποβάλλονται στην υπηρεσία μας τα εξής έγγραφα:

 1. Αίτηση ανανέωσης εγγραφής Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων, με γνήσιο υπογραφής από gov.gr.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων, με γνήσιο υπογραφής από gov.gr.
 3. Για Έλληνες υπηκόους Αστυνομική Ταυτότητα.

Για υπηκόους κρατών μελών Ε.Ε – Διαβατήριο.

Για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε– Διαβατήριο & Άδεια παραμονής και εργασίας ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

 1. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ με ενεργό τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας Μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων.
 2. Κατανομή δραστηριοτήτων ανά ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση των τελευταίων τριών (3) ετών.
 3. Βεβαίωση ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης του, η οποία να καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εγγύηση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια, για ποσό τουλάχιστον 1.300.380,00 ευρώ ανά απαίτηση και τουλάχιστον 1.924.560,00 ευρώ συνολικά κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις.
 4. Σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων.
 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Για την ανανέωση εγγραφής ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ στο ειδικό μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών που ασκούν ως Δευτερεύουσα Δραστηριότητα την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση, υποβάλλονται στην υπηρεσία μας τα εξής έγγραφα:

 1. Αίτηση ανανέωσης εγγραφής Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή που ασκεί ως Δευτερεύουσα Δραστηριότητα την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση, με γνήσιο υπογραφής από gov.gr.
 2. Υπεύθυνη δήλωση Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή που ασκεί ως Δευτερεύουσα Δραστηριότητα την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση,  με γνήσιο υπογραφής από gov.gr.
 3. Για Έλληνες υπηκόους Αστυνομική Ταυτότητα.

Για υπηκόους κρατών μελών Ε.Ε – Διαβατήριο.

Για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε– Διαβατήριο & Άδεια παραμονής και εργασίας ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

 1. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ με ενεργό τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (66.22.10.10) Υπηρεσίες ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.
 2. Βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επ΄ ονόματι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την επαγγελματική αστική ευθύνη, με ημερομηνία ανάληψης της ευθύνης την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας στη ΔΟΥ ή προγενέστερη. 

Διαθέσιμα προς λήψη αρχεία:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Προηγούμενο Δικαιολογητικά Εγγραφής Εταιρείας

Για την εξυπηρέτηση σας, καλέστε μας ή επισκεφθείτε μας

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Τ.Κ 30131, Αγρίνιο

Περιφερειακά Γραφεία

- Ι.Π. Μεσολογγίου -
Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή
- Ναύπακτος -
Αθηνών 26
- Αμφιλοχία -
Χαβίνη 120
- Βόνιτσα -
Μακαρίου Κύπρου
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Newsletter