Ωράριο: Δευ - Παρ 8.00 πμ - 15.00 μμ

Δικαιολογητικά Εγγραφής Ατομικής

Διαβάστε με προσοχή τα παρακάτω κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάντε λήψη τα κατάλληλα, προκειμένου να υποβάλλεται το Αίτημα σας.

 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

Για την εγγραφή ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ στο ειδικό μητρώο Ασφαλιστικών Πρακτόρων, υποβάλλονται στην υπηρεσία μας τα εξής έγγραφα:

 1. Αίτηση εγγραφής Ασφαλιστικού Πράκτορα, με γνήσιο υπογραφής από gov.gr.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση Ασφαλιστικού Πράκτορα,  με γνήσιο υπογραφής από gov.gr.
 3. Για Έλληνες υπηκόους Αστυνομική Ταυτότητα.

Για υπηκόους κρατών μελών Ε.Ε – Διαβατήριο.

Για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε– Διαβατήριο & Άδεια παραμονής και εργασίας ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

 1. Απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής.
 2. Πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα (Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 153/08.01.2019).
 3. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ με ενεργό τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας Ασφαλιστικού Πράκτορα.
 4. Βεβαίωση ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης του, η οποία να καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εγγύηση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια, για ποσό τουλάχιστον 1.300.380,00 ευρώ ανά απαίτηση και τουλάχιστον 1.924.560,00 ευρώ συνολικά κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις, εκτός αν ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής, προσκομίσει βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επ’ ονόματι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την επαγγελματική αστική ευθύνη για τις ενέργειές του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ημερομηνία έναρξης της αστικής επαγγελματικής ευθύνης πρέπει να συμπίπτει ή προηγείται της ημερομηνίας έναρξης του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας Ασφαλιστή της ΔΟΥ.

 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

Για την εγγραφή ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ στο ειδικό μητρώο Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων, υποβάλλονται στην υπηρεσία μας τα εξής έγγραφα:

 1. Αίτηση εγγραφής Συντονιστή Ασφαλιστικών Πρακτόρων, με γνήσιο υπογραφής από gov.gr.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση Συντονιστή Ασφαλιστικών Πρακτόρων, με γνήσιο υπογραφής από gov.gr.
 3. Για Έλληνες υπηκόους Αστυνομική Ταυτότητα.

Για υπηκόους κρατών μελών Ε.Ε – Διαβατήριο.

Για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε– Διαβατήριο & Άδεια παραμονής και εργασίας ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

 1. Απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής.
 2. Πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα (Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 153/08.01.2019).
 3. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ με ενεργό τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας Συντονιστή Ασφαλιστικών Πρακτόρων.
 4. Βεβαίωση ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης του, η οποία να καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εγγύηση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια, για ποσό τουλάχιστον 1.300.380,00 ευρώ ανά απαίτηση και τουλάχιστον 1.924.560,00 ευρώ συνολικά κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις, εκτός αν ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής, προσκομίσει βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επ’ ονόματι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την επαγγελματική αστική ευθύνη για τις ενέργειές του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ημερομηνία έναρξης της αστικής επαγγελματικής ευθύνης πρέπει να συμπίπτει ή προηγείται της ημερομηνίας έναρξης του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας Ασφαλιστή της ΔΟΥ.

 1. Έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι επί τουλάχιστον τρία (3) έτη είτε ήταν εγγεγραμμένος ως φυσικό πρόσωπο στο ειδικό μητρώο σε οποιαδήποτε κατηγορία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ή έχει διατελέσει μέλος της διοίκησης ή μέλος του οργάνου διοίκησης που ήταν υπεύθυνο για τη δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, σε επιχείρηση διαμεσολάβησης ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών προϊόντων ή σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ή ότι έχει εργαστεί σε επιχείρηση διαμεσολάβησης ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών προϊόντων ή σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ως υπάλληλος που συμμετείχε άμεσα στις εργασίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Εφόσον ο αιτών την εγγραφή έχει πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, αρκεί να έφερε οποιαδήποτε από τις ιδιότητες του προηγούμενου εδαφίου επί δύο (2) έτη. Εφόσον ο αιτών την εγγραφή ως συντονιστής έχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση ενός (1) τουλάχιστον έτους σε θέματα ιδιωτικής ασφάλισης, αρκεί να έφερε οποιαδήποτε από τις ιδιότητες του πρώτου εδαφίου επί ένα (1) έτος.

 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΙΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Για την εγγραφή ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ στο ειδικό μητρώο Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων, υποβάλλονται στην υπηρεσία μας τα εξής έγγραφα:

 1. Αίτηση εγγραφής Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων, με γνήσιο υπογραφής από gov.gr.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων,  με γνήσιο υπογραφής από gov.gr.
 3. Για Έλληνες υπηκόους Αστυνομική Ταυτότητα.

Για υπηκόους κρατών μελών Ε.Ε – Διαβατήριο.

Για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε– Διαβατήριο & Άδεια παραμονής και εργασίας ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

 1. Απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής.
 2. Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων (Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 153/08.01.2019).
 3. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ με ενεργό τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας Μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων.
 4. Βεβαίωση ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης του, η οποία να καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εγγύηση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια, για ποσό τουλάχιστον 1.300.380,00 ευρώ ανά απαίτηση και τουλάχιστον 1.924.560,00 ευρώ συνολικά κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ημερομηνία έναρξης της αστικής επαγγελματικής ευθύνης πρέπει να συμπίπτει ή προηγείται της ημερομηνίας έναρξης του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας Ασφαλιστή της ΔΟΥ.

 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Για την εγγραφή ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ στο ειδικό μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών που ασκούν ως Δευτερεύουσα Δραστηριότητα την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση, υποβάλλονται στην υπηρεσία μας τα εξής έγγραφα:

 1. Αίτηση εγγραφής Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή που ασκεί ως Δευτερεύουσα Δραστηριότητα την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση, με γνήσιο υπογραφής από gov.gr.
 2. Υπεύθυνη δήλωση Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή που ασκεί ως Δευτερεύουσα Δραστηριότητα την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση,  με γνήσιο υπογραφής από gov.gr.
 3. Για Έλληνες υπηκόους Αστυνομική Ταυτότητα.

Για υπηκόους κρατών μελών Ε.Ε – Διαβατήριο.

Για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε– Διαβατήριο & Άδεια παραμονής και εργασίας ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

 1. Απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής.
 2. Βεβαίωση πως οι γνώσεις και ικανότητες πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 20, παρ. 1 του Ν.4583/2018.
 3. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ με ενεργό τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (66.22.10.10) Υπηρεσίες ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

7. Βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επ΄ ονόματι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την επαγγελματική αστική ευθύνη, με ημερομηνία ανάληψης της ευθύνης την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας στη ΔΟΥ ή προγενέστερη. 

Διαθέσιμα προς λήψη αρχεία:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Προηγούμενο GREEK TOURISM B2B ROADSHOW (Bελιγράδι, Βουκουρέστι, Σόφια).

Για την εξυπηρέτηση σας, καλέστε μας ή επισκεφθείτε μας

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Τ.Κ 30131, Αγρίνιο

Περιφερειακά Γραφεία

- Ι.Π. Μεσολογγίου -
Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή,
T.K. 30200
- Ναύπακτος -
Αθηνών 26, Τ.Κ. 30300
- Αμφιλοχία -
Χαβίνη 120, Τ.Κ. 30500
- Βόνιτσα -
Μακαρίου Κύπρου,
Τ.Κ. 30002
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Newsletter