Ωράριο: Δευ - Παρ 8.00 πμ - 15.00 μμ

Δικαιολογητικά Ανανέωσης Εγγραφής Εταιρείας

Διαβάστε με προσοχή τα παρακάτω κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάντε λήψη τα κατάλληλα, προκειμένου να υποβάλλεται το Αίτημα σας..

 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

Για την ανανέωση εγγραφής ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο ειδικό μητρώο Ασφαλιστικών Πρακτόρων υποβάλλονται στην υπηρεσία μας τα εξής έγγραφα:

 1. Αίτηση ανανέωσης εγγραφής για Εταιρεία Ασφαλιστικών Πρακτόρων, με γνήσιο υπογραφής νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας από gov.gr.
 2. Υπεύθυνη δήλωση για Εταιρεία Ασφαλιστικών Πρακτόρων, με γνήσιο υπογραφής νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας από gov.gr.
 3. Απόφαση του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου, με την οποία ορίζεται ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα από τα μέλη του οργάνου της διοίκησής του στα οποία ανατίθεται η ευθύνη για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.
 4. Υπεύθυνη δήλωση για Εταιρεία Ασφαλιστικών Πρακτόρων, με γνήσιο υπογραφής υπεύθυνου ασφαλιστικής διαμεσολάβησης από gov.gr.
 5. Για Έλληνες υπηκόους Αστυνομική Ταυτότητα του υπεύθυνου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Για υπηκόους κρατών μελών Ε.Ε – Διαβατήριο του υπεύθυνου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε– Διαβατήριο & Άδεια παραμονής και εργασίας ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας του υπεύθυνου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

 1. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ με ενεργό τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας Ασφαλιστικού Πράκτορα της εταιρείας.
 2. Βεβαίωση ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης της εταιρείας, η οποία να καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εγγύηση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια, για ποσό τουλάχιστον 1.300.380,00 ευρώ ανά απαίτηση και τουλάχιστον 1.924.560,00 ευρώ συνολικά κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις, εκτός αν ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής, προσκομίσει βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επ’ ονόματι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την επαγγελματική αστική ευθύνη για τις ενέργειές του.
 3. Σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων του υπεύθυνου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.
 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

Για την ανανέωση εγγραφής ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο ειδικό μητρώο Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων, υποβάλλονται στην υπηρεσία μας τα εξής έγγραφα:

 1. Αίτηση ανανέωσης εγγραφής για Εταιρεία Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων, με γνήσιο υπογραφής νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας από gov.gr.
 2. Υπεύθυνη δήλωση για Εταιρεία Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων,  με γνήσιο υπογραφής νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας από gov.gr.
 3. Απόφαση του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου, με την οποία ορίζεται ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα από τα μέλη του οργάνου της διοίκησής του στα οποία ανατίθεται η ευθύνη για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.
 4. Υπεύθυνη δήλωση για Εταιρεία Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων, με γνήσιο υπογραφής υπεύθυνου ασφαλιστικής διαμεσολάβησης από gov.gr
 5. Για Έλληνες υπηκόους Αστυνομική Ταυτότητα του υπεύθυνου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Για υπηκόους κρατών μελών Ε.Ε – Διαβατήριο του υπεύθυνου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε– Διαβατήριο & Άδεια παραμονής και εργασίας ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας υπεύθυνου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

 1. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ με ενεργό τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας Συντονιστή Ασφαλιστικών Πρακτόρων της εταιρείας.
 2. Βεβαίωση ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης της εταιρείας, η οποία να καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εγγύηση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια, για ποσό τουλάχιστον 1.300.380,00 ευρώ ανά απαίτηση και τουλάχιστον 1.924.560,00 ευρώ συνολικά κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις, εκτός αν ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής, προσκομίσει βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επ’ ονόματι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την επαγγελματική αστική ευθύνη για τις ενέργειές του.
 3. Σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων του υπεύθυνου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.
 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΙΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Για την ανανέωση εγγραφής ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΙΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  στο ειδικό μητρώο Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων, υποβάλλονται στην υπηρεσία μας τα εξής έγγραφα:

 1. Αίτηση ανανέωσης εγγραφής για Εταιρεία Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων, με γνήσιο υπογραφής νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας από gov.gr.
 2. Υπεύθυνη δήλωση για Εταιρεία Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων, με γνήσιο υπογραφής νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας από gov.gr.
 3. Απόφαση του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου, με την οποία ορίζεται ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα από τα μέλη του οργάνου της διοίκησής του στα οποία ανατίθεται η ευθύνη για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.
 4. Υπεύθυνη δήλωση για Εταιρεία Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων, με γνήσιο υπογραφής υπεύθυνου ασφαλιστικής διαμεσολάβησης από gov.gr
 5. Για Έλληνες υπηκόους Αστυνομική Ταυτότητα του υπεύθυνου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Για υπηκόους κρατών μελών Ε.Ε – Διαβατήριο του υπεύθυνου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε– Διαβατήριο & Άδεια παραμονής και εργασίας ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας του υπεύθυνου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

6. Κατανομή δραστηριοτήτων ανά ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση των τελευταίων τριών (3) ετών.

7. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ με ενεργό τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων της εταιρείας.

8. Βεβαίωση ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης της εταιρείας, η οποία να καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εγγύηση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια, για ποσό τουλάχιστον 1.300.380,00 ευρώ ανά απαίτηση και τουλάχιστον 1.924.560,00 ευρώ συνολικά κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις.

9. Σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων του υπεύθυνου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Για την ανανέωση εγγραφής ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ στο ειδικό μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών που ασκούν ως Δευτερεύουσα Δραστηριότητα την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση, υποβάλλονται στην υπηρεσία μας τα εξής έγγραφα:

 1. Αίτηση ανανέωσης εγγραφής για Εταιρεία Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή που ασκεί ως Δευτερεύουσα Δραστηριότητα την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση, με γνήσιο υπογραφής νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας από gov.gr.
 2. Υπεύθυνη δήλωση για Εταιρεία Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή που ασκεί ως Δευτερεύουσα Δραστηριότητα την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση,  με γνήσιο υπογραφής νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας από gov.gr.
 3. Απόφαση του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου, με την οποία ορίζεται ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα από τα μέλη του οργάνου της διοίκησής του στα οποία ανατίθεται του υπεύθυνου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Στη περίπτωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών που ασκούν ως Δευτερεύουσα Δραστηριότητα την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση μπορούν ειδικά να εξουσιοδοτηθούν ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και είναι μέλη της διοίκησης (π.χ. διευθυντής) και όχι του οργάνου διοίκησης (π.χ. Διοικητικό Συμβούλιο), υπεύθυνα για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται στο αρμόδιο επιμελητήριο το επικυρωμένο Πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου ή του οργάνου διοίκησης που παρέχει την ειδική εξουσιοδότηση.
 4. Υπεύθυνη δήλωση για Εταιρεία Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή που ασκεί ως Δευτερεύουσα Δραστηριότητα την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση, με γνήσιο υπογραφής υπεύθυνου ασφαλιστικής διαμεσολάβησης από gov.gr
 5. Για Έλληνες υπηκόους Αστυνομική Ταυτότητα του υπεύθυνου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Για υπηκόους κρατών μελών Ε.Ε – Διαβατήριο του υπεύθυνου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε– Διαβατήριο & Άδεια παραμονής και εργασίας ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας του υπεύθυνου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

 1. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ με ενεργό τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (66.22.10.10) Υπηρεσίες ασφαλιστικού διαμεσολαβητή της εταιρείας.

7. Βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επ΄ ονόματι της οποίας η εταιρεία ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την επαγγελματική αστική ευθύνη με ημερομηνία ανάληψης της ευθύνης την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας στη ΔΟΥ ή προγενέστερη. 

Διαθέσιμα προς λήψη αρχεία:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Προηγούμενο Δικαιολογητικά Ανανέωσης Εγγραφής Ατομικής

Για την εξυπηρέτηση σας, καλέστε μας ή επισκεφθείτε μας

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Τ.Κ 30131, Αγρίνιο

Περιφερειακά Γραφεία

- Ι.Π. Μεσολογγίου -
Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή,
T.K. 30200
- Ναύπακτος -
Αθηνών 26, Τ.Κ. 30300
- Αμφιλοχία -
Χαβίνη 120, Τ.Κ. 30500
- Βόνιτσα -
Μακαρίου Κύπρου,
Τ.Κ. 30002
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Newsletter