Ωράριο: Δευ - Παρ 8.00 πμ - 15.00 μμ

Δικαιολογητικά Εγγραφής Εταιρείας

Διαβάστε με προσοχή τα παρακάτω κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάντε λήψη τα κατάλληλα, προκειμένου να υποβάλλεται το Αίτημα σας.

 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

Για την εγγραφή ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο ειδικό μητρώο Ασφαλιστικών Πρακτόρων, υποβάλλονται στην υπηρεσία μας τα εξής έγγραφα:

 1. Αίτηση εγγραφής για Εταιρεία Ασφαλιστικών Πρακτόρων, με γνήσιο υπογραφής νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας από gov.gr.
 2. Υπεύθυνη δήλωση για Εταιρεία Ασφαλιστικών Πρακτόρων, με γνήσιο υπογραφής νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας από gov.gr.
 3. Απόφαση του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου, με την οποία ορίζεται ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα από τα μέλη του οργάνου της διοίκησής του στα οποία ανατίθεται η ευθύνη για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.
 4. Υπεύθυνη δήλωση για Εταιρεία Ασφαλιστικών Πρακτόρων, με γνήσιο υπογραφής υπεύθυνου ασφαλιστικής διαμεσολάβησης από gov.gr.
 5. Για Έλληνες υπηκόους Αστυνομική Ταυτότητα του υπεύθυνου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Για υπηκόους κρατών μελών Ε.Ε – Διαβατήριο του υπεύθυνου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε– Διαβατήριο & Άδεια παραμονής και εργασίας ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας του υπεύθυνου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

 1. Απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής του υπεύθυνου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.
 2. Πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα του υπεύθυνου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 153/08.01.2019).
 3. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ με ενεργό τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας Ασφαλιστικού Πράκτορα εταιρείας.
 4. Βεβαίωση ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης της εταιρείας, η οποία να καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εγγύηση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια, για ποσό τουλάχιστον 1.300.380,00 ευρώ ανά απαίτηση και τουλάχιστον 1.924.560,00 ευρώ συνολικά κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις, εκτός αν ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής, προσκομίσει βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επ’ ονόματι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την επαγγελματική αστική ευθύνη για τις ενέργειές του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ημερομηνία έναρξης της αστικής επαγγελματικής ευθύνης πρέπει να συμπίπτει ή προηγείται της ημερομηνίας έναρξης του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας Ασφαλιστή της ΔΟΥ.

 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

Για την εγγραφή ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο ειδικό μητρώο Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων, υποβάλλονται στην υπηρεσία μας τα εξής έγγραφα:

 1. Αίτηση εγγραφής για Εταιρεία Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων, με γνήσιο υπογραφής νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας από gov.gr.
 2. Υπεύθυνη δήλωση για Εταιρεία Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων,  με γνήσιο υπογραφής νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας από gov.gr.
 3. Απόφαση του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου, με την οποία ορίζεται ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα από τα μέλη του οργάνου της διοίκησής του στα οποία ανατίθεται η ευθύνη για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.
 4. Υπεύθυνη δήλωση για Εταιρεία Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων, με γνήσιο υπογραφής υπεύθυνου ασφαλιστικής διαμεσολάβησης από gov.gr
 5. Για Έλληνες υπηκόους Αστυνομική Ταυτότητα του υπεύθυνου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Για υπηκόους κρατών μελών Ε.Ε – Διαβατήριο του υπεύθυνου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε– Διαβατήριο & Άδεια παραμονής και εργασίας ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας του υπεύθυνου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

 1. Απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής του υπεύθυνου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.
 2. Πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα του υπεύθυνου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 153/08.01.2019).
 3. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ με ενεργό τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας Ασφαλιστικού Πράκτορα εταιρείας.
 4. Έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι, ο υπεύθυνος για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, επί τουλάχιστον τρία (3) έτη είτε ήταν εγγεγραμμένος ως φυσικό πρόσωπο στο ειδικό μητρώο σε οποιαδήποτε κατηγορία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ή έχει διατελέσει μέλος της διοίκησης ή μέλος του οργάνου διοίκησης που ήταν υπεύθυνο για τη δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, σε επιχείρηση διαμεσολάβησης ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών προϊόντων ή σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ή ότι έχει εργαστεί σε επιχείρηση διαμεσολάβησης ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών προϊόντων ή σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ως υπάλληλος που συμμετείχε άμεσα στις εργασίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Εφόσον ο αιτών την εγγραφή έχει πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, αρκεί να έφερε οποιαδήποτε από τις ιδιότητες του προηγούμενου εδαφίου επί δύο (2) έτη. Εφόσον ο αιτών την εγγραφή ως συντονιστής έχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση ενός (1) τουλάχιστον έτους σε θέματα ιδιωτικής ασφάλισης, αρκεί να έφερε οποιαδήποτε από τις ιδιότητες του πρώτου εδαφίου επί ένα (1) έτος.
 5. Βεβαίωση ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης της εταιρείας, η οποία να καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εγγύηση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια, για ποσό τουλάχιστον 1.300.380,00 ευρώ ανά απαίτηση και τουλάχιστον 1.924.560,00 ευρώ συνολικά κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις, εκτός αν ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής, προσκομίσει βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επ’ ονόματι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την επαγγελματική αστική ευθύνη για τις ενέργειές του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ημερομηνία έναρξης της αστικής επαγγελματικής ευθύνης πρέπει να συμπίπτει ή προηγείται της ημερομηνίας έναρξης του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας Ασφαλιστή της ΔΟΥ

 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΙΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Για την εγγραφή ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΙΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  στο ειδικό μητρώο Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων, υποβάλλονται στην υπηρεσία μας τα εξής έγγραφα:

 1. Αίτηση εγγραφής για Εταιρεία Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων, με γνήσιο υπογραφής νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας από gov.gr.
 2. Υπεύθυνη δήλωση για Εταιρεία Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων, με γνήσιο υπογραφής νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας από gov.gr.
 3. Απόφαση του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου, με την οποία ορίζεται ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα από τα μέλη του οργάνου της διοίκησής του στα οποία ανατίθεται η ευθύνη για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.
 4. Υπεύθυνη δήλωση για Εταιρεία Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων, με γνήσιο υπογραφής του υπεύθυνου ασφαλιστικής διαμεσολάβησης από gov.gr
 5. Για Έλληνες υπηκόους Αστυνομική Ταυτότητα του υπεύθυνου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Για υπηκόους κρατών μελών Ε.Ε – Διαβατήριο του υπεύθυνου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε– Διαβατήριο & Άδεια παραμονής και εργασίας ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας του υπεύθυνου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

 1. Απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής του υπεύθυνου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.
 2. Πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων, υπεύθυνου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 153/08.01.2019).
 3. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ με ενεργό τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων εταιρείας.
 4. Βεβαίωση ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης της εταιρείας, η οποία να καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εγγύηση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια, για ποσό τουλάχιστον 1.300.380,00 ευρώ ανά απαίτηση και τουλάχιστον 1.924.560,00 ευρώ συνολικά κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ημερομηνία έναρξης της αστικής επαγγελματικής ευθύνης πρέπει να συμπίπτει ή προηγείται της ημερομηνίας έναρξης του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας Ασφαλιστή της ΔΟΥ.

 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Για την εγγραφή ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ στο ειδικό μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών που ασκούν ως Δευτερεύουσα Δραστηριότητα την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση, υποβάλλονται στην υπηρεσία μας τα εξής έγγραφα:

 1. Αίτηση εγγραφής για Εταιρεία Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή που ασκεί ως Δευτερεύουσα Δραστηριότητα την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση, με γνήσιο υπογραφής νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας από gov.gr.
 2. Υπεύθυνη δήλωση για Εταιρεία Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή που ασκεί ως Δευτερεύουσα Δραστηριότητα την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση,  με γνήσιο υπογραφής νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας από gov.gr.
 3. Απόφαση του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου, με την οποία ορίζεται ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα από τα μέλη του οργάνου της διοίκησής του στα οποία ανατίθεται υπεύθυνου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Στη περίπτωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών που ασκούν ως Δευτερεύουσα Δραστηριότητα την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση μπορούν ειδικά να εξουσιοδοτηθούν ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και είναι μέλη της διοίκησης (π.χ. διευθυντής) και όχι του οργάνου διοίκησης (π.χ. Διοικητικό Συμβούλιο), υπεύθυνα για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται στο επιμελητήριο το επικυρωμένο Πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου ή του οργάνου διοίκησης που παρέχει την ειδική εξουσιοδότηση.
 4. Υπεύθυνη δήλωση για Εταιρεία Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή που ασκεί ως Δευτερεύουσα Δραστηριότητα την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση, με γνήσιο υπογραφής υπεύθυνου ασφαλιστικής διαμεσολάβησης από gov.gr.
 5. Για Έλληνες υπηκόους Αστυνομική Ταυτότητα του υπεύθυνου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Για υπηκόους κρατών μελών Ε.Ε – Διαβατήριο του υπεύθυνου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε– Διαβατήριο & Άδεια παραμονής και εργασίας ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας του υπεύθυνου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

 1. Απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής του υπεύθυνου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.
 2. Βεβαίωση πως οι γνώσεις και ικανότητες των υπευθύνων διαμεσολάβησης πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 20, παρ. 1 του Ν.4583/2018.
 3. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ με ενεργό τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (66.22.10.10) Υπηρεσίες ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, της εταιρείας.
 4. Βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επ΄ ονόματι της οποίας η εταιρεία ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την επαγγελματική αστική ευθύνη, με ημερομηνία ανάληψης της ευθύνης την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας στη ΔΟΥ ή προγενέστερη. 

Διαθέσιμα προς λήψη αρχεία:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Προηγούμενο Δικαιολογητικά Εγγραφής Ατομικής

Για την εξυπηρέτηση σας, καλέστε μας ή επισκεφθείτε μας

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης Τ.Κ 30131, Αγρίνιο

Περιφερειακά Γραφεία

- Ι.Π. Μεσολογγίου -
Φ. Κατάσου & Μ. Μακρή,
T.K. 30200
- Ναύπακτος -
Αθηνών 26, Τ.Κ. 30300
- Αμφιλοχία -
Χαβίνη 120, Τ.Κ. 30500
- Βόνιτσα -
Μακαρίου Κύπρου,
Τ.Κ. 30002
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Newsletter